یادداشت اول از آرشیو وبلاگ قبل


با کمی فاصله در حد چند قدم ، حالم جا می آد . نفسم بالاتر می آد کمی و . . . خوبم !

فقط با یک کم فاصله در حد چند قدم . چسبیده ام به هم ، به همه جای خودم . نوچ .

صدای خودم ، در هوای دهان خودم و با نگاه خودم . تار .

دستهای خودم دور گلوی خودم و پای چپم روی پای راست . تکان نمی خورم از هم که سخت

پیچیده شدم به هم و به خودم و به روزهای خیسی که نمی گذرد . لنگ .

ولم نمی کنم کمی ، وقت خواب حتی که با کمی قدم به عقب حالم جا می آد و نفسم . . .

فقط چند قدم . . .


/ 5 نظر / 19 بازدید
Roger

باید از خودم عقب نشینی کنم باید چند قدم دورتر که نچسبم این روزها که صدای خودم را حتا توی آینه هم به جا نمی آورم؛ خودم کجاست تا حالم را کمی جا بیاورد؟ خودم کجاست؟!!!

آنا

فقط چند حرف نوچ

پرديس

چسبيده ام به خودم... گره به گره...